ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.4, alin.(1), lit.”h” din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.10.837/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.7.570/2018 a Instituţiei Prefectului –Judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.10.837/2018 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 12519/2018 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Adrian Diaconu, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ.

(2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 175/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 137

Din 21 iunie 2018