ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.260/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile art.96, alin.(2^1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, alin.(2), lit.”b” din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.402/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.402/2018 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, demisia  domnului Adrian Diaconu, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 12520/2018 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.260/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, în sensul desemnării domnului Vasile Baciu în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, în locul domnului Adrian Diaconu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 138

Din 21 iunie 2018