ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.17, alin.(2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr.11.403/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.403/2018 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale,  raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 12521/2018 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ domnul Ilie Apostoae, consilier judeţean.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 189/2016 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: (1) Se validează persoana desemnată potrivit art.1, alin.(1) ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

(2)  În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 221/2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.89/2017 privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 139

Din 21 iunie 2018