ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                       
HOTĂRÂRE
 
privind desemnarea unui vicepreşedinte să exercite atribuţiile conferite de lege
preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ
 
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive a unui grup de consilieri judeţeni, înregistrată cu nr. 2782/2018, întocmită ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului Judeţului Neamţ                           nr. 14/1.02.2018 privind constatarea suspendării de drept a mandatelor de consilier judeţean şi, respectiv de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
            Văzând raportul de specialitate nr. 2782/2018 al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.2956/2018 al comisiei de validare;
   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art.107, alin.(1), precum şi ale ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se desemnează domnul Ion Asaftei, vicepreşedinte, să exercite atribuţiile ce     sunt conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, pe perioada suspendării de  drept a mandatelor de consilier judeţean şi, respectiv, de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, ale domnului Ionel Arsene.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al     județului.
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
 
 
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 14
Din 8 februarie 2018