ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării unor imobile (spații) aflate în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.13.180/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.180/2018 al Direcției de management și Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(5), lit.„a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă dezmembrarea unor imobile (spații), proprietate publică a Județului Neamț, situate în incinta Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, corpurile B și C, în 48 de unități individuale noi, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexele nr.1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a tuturor cheltuielilor necesare privind autentificarea documentelor precum și a formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 141

Din 04 iulie 2018

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 141.PDF