ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.166/2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.835/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.3608/38A/2018 a Tribunalului Neamț, în calitate de mandatar reprezentant al Ministerului Justiției;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.835/2018 al Direcției de management și Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 166/2016 privind aprobarea transmiterii unui imobil – teren în suprafață de 8.579 mp din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Justiției, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 143

Din 04 iulie 2018

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 143.PDF