ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind numirea doamnei Carmen-Elena Nastasă în funcția de manager (director) al Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13226/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13226/2018 al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu data de 11 iulie 2018, doamna Carmen-Elena Nastasă se numește în funcția de manager (director), gradul II, al Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv perioada 11.07.2018-10.07.2021.

Art.2: Președintele Consiliului Județean Neamț, Direcția de management, precum și Direcția juridică și relații internaționale vor lua măsurile ce se impun în vederea negocierii și încheierii contractului de management.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 144

Din 04 iulie 2018