ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Ungheni, Republica Moldova

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41, alin.(1)-(3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2436/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.2436/2018 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, adresa nr.08-02/1-17/2018 a Raionului Ungheni, Republica Moldova, avizul nr.H2-2/140/2018 al Ministerului Afacerilor Externe, adresa nr.7144/2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art.15, ale art. 16 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Ungheni, Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Acordului de cooperare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 15

Din 28 februarie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 15.PDF