ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113, alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.12.304/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.22672/2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.304/2018 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.2/2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.105/2018, conform anexelor nr.1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 august 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător anexele nr.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.15, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.15, 2.16 și 2.18 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.105/2018 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 150

Din 19 iulie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 150.PDF