ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului pentru închirierea unor spații din domeniul public al

Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.15 și art.16, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13.455/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.18.274/2018 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.455/2018 al Direcției de Management şi al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (4), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind închirierea, prin licitaţie publică, de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a unor spaţii proprietate publică a Judeţului Neamţ având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 5 ani, în scopul amplasării unor automate de cafea.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Pragul minim al chiriei, de începere a licitaţiei, va fi stabilit de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

 Art.4: Direcția de Management, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 152

Din 19 iulie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 152.PDF