ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului specific apelului de proiecte pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe;

Examinând expunerea de motive nr.13.915/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.915/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin (5), lit.„a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” în cuantum de 7.162.478,37 lei, inclusiv TVA.

Art.3: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 392.639,96 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, precum și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 135.396,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”.

 Art.4: (1) Se aprobă asigurarea din bugetul Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” în condiții optime.

(2) Județul Neamț își asumă obligația de a asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

(3) Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță și întreținere pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” se vor suporta din bugetul Județului Neamț.

Art.5: (1) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 154

Din 19 iulie 2018