ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.221/2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile art.20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 19 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr.12.745/2018 a domnului Iulian Luca, consilier județean;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.745/2018 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale și al Direcției Generale Buget Finanțe, raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile şi amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 221/2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea conținutul:

”Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 857 lei brut, dar nu mai mult de o indemnizație pe lună.”

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 155

Din 19 iulie 2018