ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.950/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.10.950/2018 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției achiziții și logistică, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea pct. 2 și 5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării cantității de combustibil alocat lunar pentru autoturismul NT 01 WNT la 1100 litri, respectiv pentru autoturismul NT 05 CJN la 450 litri.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Direcția achiziții și logistică vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 156

Din 19 iulie 2018