ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de cooperare cu Județul Suceava, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public județean sau regional

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.14.141/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.14.141/2018 al Direcţiei de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamenul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă cooperarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public județean sau regional, în domeniul turismului.

    (2) Se aprobă Acordul de cooperare dintre Judeţul Neamţ şi Județul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 157

Din 19 iulie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 157.PDF