ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018- sesiunea a II-a

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.15, alin.(1) și (2) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr.14.231/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.14.231/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018- sesiunea a II-a, în sumă totală de 150.000 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică cap. II al anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2018 – Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte în domeniile cultură, învățământ, sănătate și servicii sociale”, valabil pe anul 2018.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 158

Din 19 iulie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 158.PDF