ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind restricționarea circulației pe un drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22, art. 44, alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5, alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1, alin.(2) și art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

Examinând expunerea de motive nr.14.412/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.857/2018 a Primarului Comunei Moldoveni;

Văzând raportul de specialitate nr.14.412/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr. 72690/2018 a Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț-Serviciul rutier, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5), lit.„c”, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) În data de 15 august 2018, în intervalul orar 13.00-23.00, se închide circulația publică pe tronsonul de drum județean DJ 158, cuprins între km 17+550 – 19+650, cu respectarea condițiilor impuse prin adresa nr.72.690/2018 a Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț- Serviciul rutier.

(2) Traficul rutier pe drumul județean prevăzut la alin.(1) va fi deviat pe rută ocolitoare, pe un drum comunal, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 159

Din 19 iulie 2018

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 159.PDF