ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special pentru anul școlar

2018-2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere dispoziţiile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 22 alin.(1) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 – 2019;

Examinând expunerea de motive nr.3507/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3507/2018 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, avizele nr.2.598/DGISSEP/2017 al Ministerului Educației Naționale și nr.14.075/2018 al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rețeaua școlară pentru învățământul special din județul Neamț pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 16

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 16.PDF