ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.VIII, pct.1, lit.„a” și art.X, pct.2, lit.a” din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.115/2007 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.14.451/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.14.451/2018 al Direcţiei juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget, finanțe, Hotărârea nr.3/2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Hotărârea nr.7/2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.11, alin.(1), (2) și (4), art.12, alin.(1), art.14 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2018, în sumă de 27.082,98 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

(2) În mod corespunzător, se modifică pct.1 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.32/2018 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională.

Art.2: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ pentru anul 2018, în sumă de 350.000 lei.

Art.3: Direcţia juridică și relații internaționale și Direcția generală buget, finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 161

Din 19 iulie 2018