ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 35^1, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.234/2016 privind încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu Raionul Anenii Noi, Republica Moldova, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.265/2017 privind încheierea unor acorduri de cooperare cu unități administrativ-teritoriale din Republica Moldova;

Examinând expunerea de motive nr.14.219/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.265/2018 a Raionului Criuleni, Republica Moldova și F.N./2018 a Raionului Anenii Noi, Republica Moldova;

Văzând raportul de specialitate comun nr.14.219/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, adresele nr.1460 și 1511/2018 ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea și finanțarea unor tabere pentru copiii din Raionul Anenii Noi și Raionul Criuleni, Republica Moldova, precum și pentru însoțitorii acestora.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 47.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 162

Din 19 iulie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 162.PDF