ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui teren aflat în proprietatea Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispozițiile art.874, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.415/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr.7/2018 a Protopopiatului Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.415/2018 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, Sentința civilă nr.2145/2015 a Judecătoriei Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”c”, precum și ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț privitor la terenul proprietate publică a Județului Neamț, ale cărui date de identificare sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului prevăzut la art.1, pe durata existenței construcțiilor amplasate pe acesta, către Protopopiatul Piatra Neamț.

Art.3: Direcția de management și Direcția juridică și relații internaționale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 163

Din 19 iulie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 163.PDF