ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.120/2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului-Dezvoltarea infrastruturii integrate de apă și apă uzată, Axa prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2- Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Cap.1.3.1 Acțiuni Finanțabile conform POIM, pct.C;

 Examinând expunerea de motive nr.12.727/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.727/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr.15.606/2018 a Companiei Județene APASERV S.A. Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.120/2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”, acesta urmând să aibă conținutul:

„Art.1: Se aprobă cofinanţarea de către Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, a cotei de 1% din valoarea asistenţei tehnice aferente primei etape a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”, în sumă de 170.669,38 lei.”

Art.II: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană şi Direcţia Generală Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 166

Din 19 iulie 2018