ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16, alin.(1) și (2), art.17, alin.(1), lit.„d”, „f” și „k” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;

Examinând expunerea de motive nr.14.565/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 75.204/2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând raportul de specialitate comun nr.14.565/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin (5), lit.„a”, pct.13, alin.(6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2: Se aprobă Acordul de parteneriat ce se va încheia de către Județul Neamț cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, ce se va încheia de către Județul Neamț cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat, în vederea realizării în comun a achiziției de mijloace de transport public, respectiv autobuze electrice, precum și de stații de reîncărcare a acestora, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.4: Se aprobă achiziționarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în numele Județului Neamț, a unui număr de 21 de autobuze electrice, cu lungimea de 10,0 m, a 21 de stații de reîncărcare lentă (SiL) a autobuzelor electrice și a unui număr de 7 stații de reîncărcare rapidă (SiR).

Art.5: Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public și stațiilor de reîncărcare prevăzute la art.4, precum și altor activități eligibile proprii, ale Județului Neamț, din cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, în cuantum de 48,125 milioane lei, inclusiv TVA.

Art.6: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț, reprezentând cofinanțarea în cadrul proiectului„Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, respectiv contribuția de 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 0,97 milioane lei.

Art.7: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiilor aferente acestuia în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”.

Art.8: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării activităților proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, pentru implementarea în condiții optime a investițiilor propuse și activităților complementare acestora.

Art.9: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării investițiilor aferente Județului Neamț în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene și structurale de investiții.

Art.10: Se aprobă Lista cheltuielilor estimative din cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă împuternicirea domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, reprezentant legal al Județului Neamț, să semneze Acordul de parteneriat și Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, ce vor fi încheiate de Județul Neamț cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art.12: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării Ghidului Solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.13: (1) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 168

Din 19 iulie 2018

 

  • anexa 2 la HCJ nr. 168.PDF