ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13, alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii şi ale Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Examinând expunerea de motive nr.12.112/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 22.322/2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.12.112/2018 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 14637/2018 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5),  lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Dan Vasile Constantin în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, în locul domnului Valeriu Andriţa.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 170

Din 19 iulie 2018