ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                       
HOTĂRÂRE
 
privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2018 – 2019
 
            Consiliul Judeţean Neamţ;
           Având în vedere prevederile art.2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul şcolar 2018 – 2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;
Examinând expunerea de motive nr.14.804/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr.14.804/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, adresele Instituției prefectului – Județul Neamț nr. 5441 și 7364/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României,  în anul școlar 2018-2019, conform următorului grafic săptămânal:
LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI
VINERI
Produs lactat
lapte
lapte
mere
mere
Corn/baton
Corn/baton
Corn/baton
Biscuiți/covrigi
Biscuiți/covrigi
Art.2: Se aprobă măsurile educative aferente Programului pentru școli al României, în anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
a.     Organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte și produse lactate sau activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate;
b.    Organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, cu acordarea de premii.
Art.3: Direcţia generală buget finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                             p.SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                              DIRECTOR EXECUTIV
                                                                         Bogdan BOSOVICI
Piatra Neamț
Nr. 171
Din 24 iulie 2018