ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                            
HOTĂRÂRE
 
privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz pentru realizarea unei acțiuni de interes public județean
 
            Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr.14.877/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.7722 și nr.7899/2018 ale Primarului Oraşului Bicaz;
Văzând raportul de specialitate comun nr.14.877/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, în vederea organizării Zilei Marinei Române,  ce va avea loc în data de 15 august 2018.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.
(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
    Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
  CONTRASEMNEAZĂ:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                             DIRECTOR EXECUTIV
                                                                                             Bogdan BOSOVICI
 
Piatra Neamț
Nr. 173
Din 24 iulie 2018
 
 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 173.PDF