ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                  
HOTĂRÂRE
 
privind aprobarea unui protocol de colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț
 
          Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 11 din Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.519/2018 privind înfiinţarea Proiectului naţional de tabere "Solidaritatea" destinat copiilor şi tinerilor proveniţi din familiile afectate de calamităţi naturale, precum inundaţii, viituri, cutremure, incendii şi alte catastrofe naturale;
Examinând expunerea de motive nr.14.856/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1562/2018 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr.14.856/2018 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1:(1) Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea unei tabere pentru copii și tineri din județul Neamț, proveniţi din familiile afectate de calamităţi naturale în anul 2018, beneficiari ai Proiectului naţional de tabere "Solidaritatea".
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 14.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).
(3) Se aprobă protocolul de colaborare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea protocolului de colaborare.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI
DIRECTOR EXECUTIV
Bogdan BOSOVICI
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 174
Din 24 iulie 2018
 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 174.PDF