ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE
 
privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”,
Ediția a II-a, 2018
 
  
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.4, alin.(4) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, lit.„d” și „e” din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.14.871/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr.14.871/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
         Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului  Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: (1) Se aprobă realizarea de către Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț a proiectului cultural de interes județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a II-a, 2018, ce se va desfășura în perioada august-decembrie 2018, proiect detaliat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma de 90.000 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor necesare realizării proiectului prevăzut la alin.(1), va fi asigurată din bugetul Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț pe anul în curs.
         Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
         Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI
DIRECTOR EXECUTIV
Bogdan BOSOVICI
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 175
Din 24 iulie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 175.PDF