ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                 CONSILIUL  JUDEŢEAN                                     

HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean
 
     Consiliul Județean Neamț;
Având în vedere prevederilor art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.14.891/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;
      Văzând raportul de specialitate nr.14.891/2018 al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 Art.1: (1) Se aprobă modificarea și completarea notei prevăzute la lit. „b”-Funcții publice generale de execuție a cap.I.- Salarizarea funcționarilor publici din anexa nr.1- Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul:
„Notă: Salariile de bază prevăzute la Cap.I lit.b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază aferente gradației 0, potrivit prevederilor art.10 din Legea-cadru nr.153/2017. În cazul funcționarilor publici de execuție numiți în funcții publice definitive cu grad profesional asistent, având atribuții cu privire la primirea și expedierea corespondenței clasificate prin poșta specială, coeficientul stabilit conform procedurii de stabilire a salariilor de bază între limite se majorează cu 57/%.”.
(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2018, sub condiția încadrării în prevederile bugetare aprobate.
Art.2: Direcția de management și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
    Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI
DIRECTOR EXECUTIV
Bogdan BOSOVICI
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 176
Din 24 iulie 2018