ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                            
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018- sesiunea a III-a
 
     Consiliul Judeţean Neamţ;
     Având în vedere prevederile art.15, alin.(1) și (2) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
     Examinând expunerea de motive nr. 15.883/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
     Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.883/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018- sesiunea a III-a, în sumă totală de 200.000 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În mod corespunzător, se modifică cap. II al anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2018 – Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte activități sportive”, valabil pe anul 2018.
Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
Piatra Neamț
Nr. 177
Din 09 august  2018
 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 177.PDF