ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
                      CONSILIUL  JUDEŢEAN                     
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Botești în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean
 
          Consiliul Judeţean Neamţ;
          Examinând expunerea de motive nr. 15.998/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5.173/2018 a primarului Comunei Botești;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.998/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Botești, prin Consiliul Local al Comunei Botești, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv ”Beatificarea tinerei Veronica Antal”.
 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 150 mii lei.
    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Botești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL  JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
 
Piatra Neamț
Nr. 178
Din 09 august 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 178.PDF