ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri

aflate în patrimoniul Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8, punctul 4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” și Compania Județeană APASERV S.A Neamț;

Examinând expunerea de motive nr.1186/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1186/2018 al Direcției de Management şi al Direcției Juridice și Relații Internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin(4), lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă înscrierea în inventarul domeniului public al Județului Neamț a mijloacelor fixe având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituite la finalizarea investițiilor realizate în conformitate cu contractul de finanțare nr.16851/2015 și preluate prin protocolul de predare-primire nr.515/756/2018 de la Compania Județeană APASERV S.A Neamț.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/2017 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Se aprobă concesionarea directă a bunurilor prevăzute la art.1, Companiei Județene APASERV S.A Neamț, respectiv suplimentarea listei conținând bunurile de retur aferente contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Art.3: Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” să încheie actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009.

Art.4: Direcția de Management și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 18

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 18.PDF