ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Neamţ
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 16.059/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.059/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 164/2018, în sensul transformării postului vacant de personal contractual de referent, studii medii, treapta profesională IA din cadrul Serviciului patrimoniu al Direcției de management, poziția nr. 103 în statul de funcții, în referent, studii medii, treapta profesională II.
Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2018.
Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
 
Piatra Neamț
Nr. 180
Din 09 august 2018