ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                            
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018
 
 
          Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale;
Examinând expunerea de motive nr. 15.910/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 15.910/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. 47.791/2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice- Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2018, conform anexei nr.1.
Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.2.
Art.3: Se modifică lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2018, conform anexei nr. 3.
Art.4: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2018, conform anexei nr.4.
Art.5: (1) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1-4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 33/2018 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL  JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
 
Piatra Neamț
Nr. 181
Din 09 august 2018

  • anexa 2 la HCJ nr. 181.PDF