ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                       
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 132/2018 pentru luarea unor măsuri privind unele bunuri proprietatea Județului Neamț
 
 
 Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.866, art.867, alin.(1), art.868, alin.(1) și art. 869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 16.010/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.010/2018 al Direcției de management, al Direcției generale buget, finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, declarațiile medicilor Mihaela Gelbert și Maria Motaș, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I: Se modifică alineatul (3) al art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 132/2018 pentru luarea unor măsuri privind unele bunuri proprietatea Județului Neamț, urmând a avea următorul conținut:
(3) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a plății cheltuielilor notariale și de publicitate imobiliară aferente actelor de schimb. Totodată, Județul Neamț, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț va lua măsurile necesare aducerii la același standard de calitate, prin executarea unor lucrări de reparații și igienizări, al spațiilor prevăzute în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, în scopul obținerii echivalenței cu spațiile pe care Județul Neamț le va primi la schimb”.
Art.II: Direcția de management, Direcția generală buget finanțe, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția juridică și relații internaționale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de legislația în vigoare.
Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
Piatra Neamț
Nr. 182
Din 13 august 2018