ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                   
HOTĂRÂRE
 
pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) și ale art.21, alin.(2) și (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare,  precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 79/2018 privind acordarea unui mandat special;
Examinând expunerea de motive nr.15.539/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr.3161 și nr. 3223/2018 ale Societății Comerciale Troleibuzul S.A.;
Văzând raportul de specialitate comun nr.15.539/2018 al Direcției de management, al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale și al Direcției generale buget, finanțe, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale Troleibuzul S.A. nr.13/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă trecerea din patrimoniul Societății Comerciale Troleibuzul S.A. în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile în valoare totală de 2.007.740 lei, identificate conform anexei nr. 1 care face parte ingrantă din prezenta hotărâre.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/2018 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.
Art.2: În mod corespunzător, se aprobă stingerea creanței de 2.000.000 lei, reprezentând valoarea cu care capitalul social al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. a fost diminuat, precum și plata către agentul economic a sumei de 7.740 lei, reprezentând diferența de valoare a bunurilor trecute în patrimoniul Județului Neamț.
Art.3: (1) Se aprobă concesionarea directă a bunurilor imobile prevăzute la art.1 către Societatea Comercială Troleibuzul S.A., ca parte componentă a infrastructurii publice județene de transport persoane.
(2) În mod corespunzător, se aprobă conținutul actului adițional la Contractul de concesiune nr. 2.134/1.142/2007, prevăzut în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL  JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
Piatra Neamț
Nr. 183
Din 13 august 2018

  • anexa 2 la HCJ nr. 183.PDF