ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                      
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui teren
în proprietatea Județului Neamț
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
            Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.15.466/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr.15.466/2018 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.8989/2018 a primarului Orașului Tîrgu Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, pct.1 și 2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Orașului Tîrgu Neamț în domeniul public al Județului Neamț a terenului situat în Orașul Tîrgu Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea unei case de tip familial.
Art.2:Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL  JUDEŢULUI
Maria- Cătălina GRĂPINOIU
Piatra Neamț
Nr. 184
Din 13 august 2018
 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 184.PDF