ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                            
HOTĂRÂRE
privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”
 
     Consiliul Judeţean Neamţ;
     Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C- Iluminat Public, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 27/2018, cu modificările și completările aduse prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5.343/2018;
     Examinând expunerea de motive nr. 15.718/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
     Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.718/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcţiei de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”b”, ”c” și ”e”, alin. (5) lit. ”a” pct. 9 și13, alin. (6) lit. ”a” și ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Neamț, în calitate de partener, în cadrul proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”.
Art.2: Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și U.A.T. Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț, în vederea realizării proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica”, în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și U.A.T. Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț, în vederea realizării proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț, reprezentant legal al U.A.T. Județul Neamț, să semneze Acordurile de parteneriat prevăzute la art. 2 și 3.
Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană, Direcția de management și Direcția juridică și relații internaționale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI 
 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 185
Din 13 august  2018
 
 
 
 
 
 

  • anexa 2 la HCJ nr. 185.PDF