ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.596/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.16.596/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reparație șarpantă și înlocuire învelitoare remize auto” la Centrul Militar Județean Neamț, în valoare totală de 92.010,26 lei (fără TVA), din care construcții-montaj în sumă de 75.085,26 lei (fără TVA), cu o durată estimată de execuție de 60 de zile, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire împrejmuire interioară la Liceul Tehnologic Special din Comuna Ștefan cel Mare”, în valoare totală de 75.019 lei (fără TVA), din care construcții-montaj în sumă de 60.290 lei (fără TVA), cu o durată estimată de execuție de 75 de zile, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordare la rețeaua de gaze naturale pentru locația din strada Nufărului” pentru casă de tip familial P+E, în valoare totală de 36.298,57 lei (fără TVA), din care construcții-montaj în sumă de 31.891,94 lei (fără TVA), conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 187

Din 29 august 2018