ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 611 și 612 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.27, alin.(1), lit.„a” din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.462/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării domnului Aurel-Vasile Kober;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.462/2018 al Direcției Arhitect Şef și al Direcției de management, Certificatul de urbanism nr.539/2018 eliberat de primarul Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. “c”, alin.(5), lit.„c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se  aprobă emiterea, în calitate de vecin limitrof, a acordului de vecinătate solicitat de domnul Aurel-Vasile Kober, domiciliat în municipiul Piatra-Neamț, str. Argeș, nr.9, județul Neamț,  necesar obținerii autorizației de construire a unei copertine metalice – parcare acoperită la imobilul proprietatea sa, situat în municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.21, județul Neamț, condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe:

-construcția să respecte prevederile art.611 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-lucrările să nu afecteze împrejmuirea existentă.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 189

Din 29 august 2018