ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind introducerea unor stații publice situate pe raza municipiului Piatra-Neamț în Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.17, alin.(1), lit.„c” din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, lit.„e” și art.17, lit.„e” din anexa la Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.491/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.8235/2017 a Comunei Girov, nr.5826/2017 a Comunei Făurei, nr.5069/2017 a Comunei Bîrgăuani și nr.3397/2017 a Comunei Dragomirești;

            Văzând raportul de specialitate nr.491/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Piatra-Neamț nr.356/2017, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă introducerea unor stații publice pe raza municipiului Piatra Neamț în Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.4- „Stațiile publice aferente serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014- 30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană, precum și Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Teritorială Neamţ vor lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) De asemenea, Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare republicării Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.10/2013, conform actualizărilor aprobate prin prezenta hotărâre.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al judeţului şi pe site-ul instituţiei, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 19

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 19.PDF