ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării Consiliului Județean Neamț la Târgul de Turism al României, organizat în perioada 15-18 noiembrie 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.16.795/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.16.795/2018 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.10, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă participarea Consiliului Județean Neamț la ediția de toamnă (a 40-a) a Târgului de Turism al României, organizat în perioada 15-18 noiembrie 2018, la ROMEXPO București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 191

Din 29 august 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 191.PDF