ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Drochia, Republica Moldova

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile art.41, alin.(1)-(3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

          Examinând expunerea de motive nr.16.834/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate nr.16.834/2018 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, scrisoarea de intenție F.N./2018 a Raionului Drochia, Republica Moldova, avizul nr.H2-2/2159/2018 al Ministerului Afacerilor Externe, adresa nr.89.799/2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art.15, ale art. 16 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Drochia, Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Acordului de cooperare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 197

Din 29 august 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 197.PDF