ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind  asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Box în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), art.3, alin.(1) și art.18¹, alin.(2), lit.„d” din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.077/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1059/2018 a Federației Române de Box;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.077/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale și al Direcției de Management, adresa nr.225/2018 a  Fundației ”BOXUL NEMȚEAN” Piatra Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Română de Box, în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, respectiv Finala Campionatului Național de Box Juniori, care va avea loc în intervalul 4-9 septembrie 2018, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea competiţiilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 25.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Federația Română de Box, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 198

Din 29 august 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 198.PDF