ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.17.076/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.076/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.164/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

a.   Postul vacant de personal contractual de consilier, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului, poziția 27 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional debutant;

b.   Funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, studii superioare din cadrul Serviciului venituri bugetare al Direcției generale buget finanțe, poziția 83 în statul de funcții se mută definitiv la Biroul guvernanță corporativă, comunicare și imagine al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă;

c.   Funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, studii superioare din cadrul Biroului Unitatea de monitorizare a serviciilor de utilitate publică și proiecte sociale al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, poziția 161 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, studii superioare;

d.  Funcția publică vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare din cadrul Biroului guvernanță corporativă, comunicare și imagine al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, poziția 212 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, studii superioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2018.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 199

Din 29 august 2018