ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                                               
HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „MADRE- Motivarea și Ameliorarea Didactică a Responsabililor Educaționali”
 
            Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 244/2018 a domnului Ion Asaftei,vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.OI/6777/D/2017 și nr. OI/02/SSC/2018 ale Ministerului Educației Naționale;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 244/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 87, art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin.(3), lit.„d”, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
    Art.1: Se aprobă modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.294/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „MADRE- Motivarea și Ameliorarea Didactică a Responsabililor Educaționali”, urmând ca acesta să aibă conținutul:
” (2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) este de 2.000.329,54 lei, din care Județul Neamț va angaja cheltuieli în valoare de 708.438,39 lei, cu o contribuție proprie de 2%, în sumă de 14.168,77 lei.”
Art.2: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.294/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „MADRE- Motivarea și Ameliorarea Didactică a Responsabililor Educaționali”, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Serviciul proiecte europene din cadrul Direcției investiții, programe și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                                           Daniela SOROCEANU
Piatra Neamț
Nr. 2
Din 09 ianuarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 2.PDF