ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil

din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1764/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1764/2018 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.1621/2018 a primarului Municipiului Roman, adresa nr. 116/2018 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.4  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil situat în Municipiul Roman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării unor activități de interes județean în domeniul cultural.

Art.2: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 20

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 20.PDF