ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui proiect cultural de interes public județean realizat de către Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.000/2018 a domnului Adrian Diaconu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.949/2018 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.000/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă realizarea de către Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț a proiectului cultural Colocviul internațional de literatură: „1918- Anul Marilor Uniri Naționale în Literatura Europei Postbelice”, ce se va desfășura în perioada 20-23 septembrie 2018, în municipiul Roman, județul Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (2) Suma de 40.000 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor necesare realizării proiectului prevăzut la alin.(1), va fi asigurată din bugetul Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț pe anul în curs.

         Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

         Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 200

Din 29 august 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 200.PDF