ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 175/2018 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”,

Ediția a II-a, 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(4) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.198/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.198/2018 al Direcției de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 175/2018 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a II-a, 2018, prin introducerea, în lista categoriilor pentru care se vor face nominalizările, a domeniului „Mecenat”.

Art.2: Direcţia de management și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 201

Din 29 august 2018