ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor solicitări de transmitere a unor imobile

în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate", cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.724/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 29.463/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.724/2018 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 9.181/2018 a primarului Comunei Borlești, adresa nr. 5.230/2018 a primarului Comunei Dobreni, adresa nr. 3.873/2018 a primarului Comunei Timișești, adresa nr. 16.003/2018 a primarului Municipiului Roman, adresa nr. 11.831/2018 a primarului Orașului Tîrgu Neamț, adresa nr.19.453/2018 a primarului Comunei Săbăoani, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, pct.1 și 2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Borlești în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile (terenuri și construcții), având datele de amplasament prevăzute în anexele nr. 1a, 1b și 1c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv un centru de zi și patru locuințe protejate.

Art.2: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Dobreni în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile (terenuri și construcții), având datele de amplasament prevăzute în anexele nr. 2a, 2b și 2c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv un centru de zi, un centru respiro și două locuințe protejate.

Art.3: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Timișești în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile (terenuri și construcții), având datele de amplasament prevăzute în anexele nr. 3a, 3b și 3c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv un centru de zi și două locuințe protejate.

Art.4: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile (terenuri), având datele de amplasament prevăzute în anexele nr. 4a, 4b, 4c, 4d și 4e care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv două locuințe protejate.

Art.5: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Orașului Tîrgu Neamț în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile (terenuri), având datele de amplasament prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv două locuințe protejate.

Art.6: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Săbăoani în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile (construcție cu teren aferent), având datele de amplasament prevăzute în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui obiectiv de interes public județean, respectiv un centru de zi/centru respiro.

Art.7: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 203

Din 29 august 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 203.PDF