ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2, alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.503/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.21.008/2018 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

  Văzând raportul de specialitate nr.15.503/2018 al Direcţiei de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 17.502//2018;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

1. Octavian-Andrei Bărbuleţ-Tărantuş;

2. Veronica Vasiliu;

3. Cristina Mititelu.

          (2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

1. Dan-Vasile Constantin;

2. Nicoleta Buzenschi;

3. Adriana-Elena Bosovici.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 204

Din 29 august 2018